Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i firmowy adres e-mail,  jest MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków (MyNetwork). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego usług MyNetwork.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych przez MyNetwork, w tym szczególnie z przysługującymi Pani/Panu prawami, a także informacjami dotyczącymi podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz kategorii odbiorców danych.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem kontakt@ers.pl.

Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków („MyNetwork”).
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z MyNetwork za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@ers.pl) lub telefonicznie (+48 12 631-54-21)
 3. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez MyNetwork w celach marketingu usług MyNetwork.
 5. Podstawę przetwarzania danych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący promocję usług MyNetwork.
 6. Pani/Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/Pana, przedstawiciela Pani/Pana organizacji, lub też ze źródeł publicznie dostępnych, w tym w szczególności serwisów internetowych, w szczególności serwisów społecznościowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Pani/Pana prawami można zgłosić MyNetwork za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@ers.pl), poczty tradycyjnej (na adres: ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) lub telefonicznie, pod numerem [+48 (12) 631-54-21].

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 2. Prawo do usunięcia: może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
 5. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan w każdym czasie ją wycofać;
 6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 7. MyNetwork dokłada najwyższych starań, by zapewnić Pani/Panu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy naszym usługodawcom – podmiotom, które wspomagają nas w działaniach marketingowych.

W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Pani/Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzenie danych nie zwalnia MyNetwork z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku tym, że część usługodawców MyNetwork działa w Stanach Zjednoczonych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do tego kraju. Dane osobowe przekazywać będziemy do Stanów Zjednoczonych jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony i posiadają certyfikację Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO.

Pani/Pana dane będziemy udostępniać również naszym pracownikom i współpracownikom.

W niektórych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane przez MyNetwork organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, gdy będziemy do tego zobowiązani przez przepisy obowiązującego prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku braku zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu usługami MyNetwork Pani/Pana dane przechowywać będziemy przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania.

MyNetwork może w minimalnym zakresie przechowywać Pani/Pana dane po upływie tego okresu, aby umożliwić uniknięcie niepożądanego przez Państwa kontaktu MyNetwork w celach marketingowych.