Regulamin usługi “Asystent Kariery”

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usługi “Asystent Kariery” poprzez Agencję Rekrutacyjną ERS Career Buddies prowadzoną przez MyNetwork Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125878,  NIP 6762221406 (dalej: „Spółka”), o kapitale zakładowym: 55.000,00 zł. 
Definicje

2. Definicje

 1. Kandydat – osoba posiadająca doświadczenie w obszarze IT, sprzedaży, marketingu, HR, back office lub Top Management, korzystająca z usługi Asystent Kariery (Kandydat z innym doświadczeniem może skorzystać z usługi po wcześniejszym ustaleniu z Agencją)
 2. Rekruter / Konsultant – dedykowana, doświadczona w obszarze rekrutacji i posiadająca odpowiednie kwalifikacje osoba z Zespołu ERS, która prowadzi konsultacje online
 3. Usługa – czynności podjęte przez Agencję w opisanym niżej zakresie. Usługa opiera się na udzielaniu profesjonalnych porad rekrutacyjnych i wsparciu na etapie przygotowania do zmiany pracy. Nie jest nastawiona na bezpośrednie znalezienie zatrudnienia dla kandydata
 4. Konsultacja – 45 minutowa rozmowa z konsultantem po zapoznaniu się z profilem kandydata 
 5. Wynagrodzenie – za świadczoną Usługę Agencja pobiera drogą płatności internetowej opłatę w wysokości 399 zł brutto . Zwrot należności możliwy jest jedynie przed przeprowadzeniem Konsultacji i zostanie dokonany za pośrednictwem systemu Przelewy24.

3. Opis usługi

 1. Usługa obejmuje:

Krok 1: rozmowa wstępna (15 minut)
Wstępna rozmowa telefoniczna w celu lepszego poznania problemu i omówienia planowanego zakresu konsultacji. 

Krok 2: prześledzenie wizerunku kandydata w sieci
Przygotowanie rekomendacji dotyczących widoczności w sieci, obecności w mediach społecznościowych i budowania marki osobistej. Sprawdzenie poprawności uzupełnienia i użytkowania profesjonalnych serwisów Linkedin i GoldenLine.

Krok 3: Konsultacja (45 minut)
Konsultacje odbywają się z doświadczonym rekruterem i dotyczą:
– CV (ocena lub konsultacja przy jego tworzeniu)
– planowanego rozwoju zawodowego
– omówienia oczekiwań finansowych
– przygotowania do wybranej rozmowy rekrutacyjnej
–  innego tematu po wcześniejszym ustaleniu go podczas rozmowy wstępnej, 

Krok 4: Po Konsultacji
– wyszukanie min. 3  potencjalnie interesujących rekrutacji lub firm, w których Konsultant ocenia szanse kandydata na dobre (aplikacja samodzielna kandydata)
– zamieszczenie informacji o kandydacie w naszych mediach społecznościowych
(Linkedin, Facebook)
– dodanie do bazy jako “kandydat premium” – pierwszeństwo przy przyszłych ofertach po przesłaniu gotowego CV

2. Przed rozmową wstępną Agencja powinna otrzymać krótki opis dotyczący doświadczenia zawodowego, w celu zweryfikowania, czy kandydat może być zakwalifikowany do Konsultacji  (szkic CV, link do profilu na LinkedIN lub Goldeline, opis mailowy). 

4. Termin realizacji

 1. Usługa realizowana jest w dogodnym dla kandydata terminie, zgodnie z dostępnością konsultanta, jednak nie później niż w ciągu 10 dni  roboczych od wniesienia opłaty. Pierwszy kontakt ze strony Agencji nastąpi w przeciągu 48 godzin. 
 2. Konsultacja z rekruterem trwa 45 min i odbywa się od poniedziałku do piątku między 8 a 17 w ustalonym wcześniej terminie. Nie ma możliwości umawiania rozmów w weekendy oraz dni ustawowo wolnej od pracy. Konsultacja odbywa się telefonicznie lub poprzez Hangout Meet. Nie ma możliwości umówienia konsultacji osobiście

5. Płatność

Kandydat dokonuje płatności poprzez bramkę Przelewy 24, która znajduje się na stronie Agencji. Za usługę pobierana jest jednorazowa opłata. Kandydat nie ponosi żadnych dodatkowych  kosztów.

6. Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Dodatkowe informacje

 1. Po wykonaniu całości Usługi Kandydat może wrócić do Konsultanta z dodatkowymi pytaniami do tygodnia od Konsultacji. W późniejszym terminie Konsultant nie jest zobowiązany do udzielania dodatkowych porad. 
 2. Agencja zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia Usługi przy pełnym zwrocie kosztów w przeciągu 48 godzin od daty rozmowy wstępnej bez podania przyczyny.
 3. Agencja nie gwarantuje zatrudnienia. Usługa nie ma na celu bezpośredniego znalezienie pracy kandydatowi, a jedynie przygotowanie go w jak najlepszy sposób do własnych poszukiwań i sukcesu w procesie rekrutacji.

8. Gwarancja poufności

Wszystkie działania związane z Usługą odbywają się przy zachowaniu pełnej poufności i dyskrecji, nie naruszają więc interesów Kandydata, a uzyskane informacje nie przedostaną się do osób trzecich. Przekazanie profilu Kandydata osobom trzecim będzie możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu od niego zgody na takie działanie.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest podanie przez Kandydata prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, telefonu oraz innych danych zawartych w życiorysie (CV/resume).
 3. Dane osobowe Kandydata, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z Usługi.
 4. Kandydatowi przysługują następujące prawa:
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu
  • Prawo do wycofania zgody
  • Prawo do przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla świadczenia Usługi a po jej zakończeniu, w niezbędnym zakresie i przez czas konieczny dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Usługą. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane. We wszelkich kwestiach związanych ze swoimi danymi osobowymi Kandydat może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@mynetwork.pl